Orașul SUCEAVA

Fii tu primul!

Implică-te! Suceava în imagini

Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava în anul 2011

Data publicării
Categoria

Inspectoratul şi subunităţile subordonate şi-au desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, în conformitate cu prevederile Calendarului de aplicare a măsurilor şi acţiunilor necesare pentru îndeplinirea programului de guvernare în perioada 2009-2012 şi de acţiuni al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, respectiv Planului cu principalele obiective, măsuri şi acţiuni ale Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2011.

Obiectivul fundamental al instituţiei pentru anul 2011 a vizat eficientizarea acţiunilor de intervenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi restabilirea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane după producerea acestora.

Activitatea de prevenire și protecție

În acest an efortul principal a fost îndreptat spre cunoaşterea şi însuşirea cadrului juridic şi tehnic specific, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite inspecţiei judeţene de prevenire şi optimizarea funcţionării structurii, având în vedere modificările de organigramă ale Inspecţiei judeţene de prevenire adoptate la nivel naţional.

Astfel, Inspecţia de prevenire a organizat şi desfăşurat următoarele activităţi principale:

 • acordarea la nivelul tuturor celor 114 unităţi administrativ-teritoriale din zona de competenţă, de asistenţă tehnică de specialitate pe timpul controalelor de prevenire;
 • acţiuni de verificare a modului de îndeplinire a măsurilor stabilite anterior prin procesele verbale de control tehnic de specialitate;
 • acţiuni pentru verificarea modului în care sunt implementate prevederile legale privind siguranţa la incendiu, la obiective şi localităţi;
 • participarea cadrelor la acţiunile de instruirile periodică ale membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, elevilor, salariaţilor şi celorlalte categorii de populaţie;
 • executarea exerciţiilor de alarmare publică, a exerciţiilor şi a aplicaţiilor tactice de intervenţie specifice unor situaţii de urgenţă.

Avându-se în vedere necesitatea îndeplinirii indicatorilor de performanţă şi de evaluare a inspecţiei judeţene, în anul 2011 s-au desfăşurat acţiuni şi activităţi după cum urmează:

În total inspecţia de prevenire a executat 2049 de controale faţă de 2251 de controale executate în anul 2010, deci mai puţin cu 8,90 %. Acest lucru s-a datorat faptului că în anul 2011 prin planificarea controalelor s-a stabilit ca acestea să fie executate, de regulă, de colective de minim 2 inspectori (unul din cadrul SP şi unul din carul SPPEPP).

De asemenea, s-au executat 971 de verificări pe linie de protecţie civilă, comparativ cu 1171 de verificări efectuate în anul 2010.

În acţiunile preventive executate au fost constatate 12.122 deficienţe (10.342 privind securitatea la incendiu şi 1.780 în domeniul protecţiei civile), comparativ cu 12.820 deficienţe constatate în anul 2010 (mai puţin cu 5,44 %).

Dintre acestea 4.460 deficienţe au fost soluţionate operativ pe timpul controalelor, comparativ cu 4.415 deficienţe soluţionate în anul 2010 (mai mult cu 1,00 %) iar 4.566 deficienţe au fost sancţionate, comparativ cu 3.558 deficienţe sancţionate în anul 2010 (mai mult cu 22,07 %).

Au fost aplicate un număr de 724 de amenzi, comparativ cu 825 amenzi aplicate în anul 2010 (mai puţin cu 12,24 %). Cuantumul amenzilor aplicate a fost de 636.000 lei , comparativ cu 709.700 lei în anul 2010 (mai puţin cu 10,38 %).

Numărul de avertismente aplicate este 3.842, comparativ cu 2.733 avertismente în anul 2010 (mai mult cu 28,86 %).

Au fost întocmite 724 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor din care doar opt au fost atacate în instanţă, unul soluţionat în favoarea unităţii şi șapte sunt pe rol/ în curs de soluţionare.

Din analiza sancţiunilor aplicate de inspecţia judeţeană a rezultat că valoarea medie a amenzilor este de 878,45 lei, comparativ cu valoarea medie a amenzilor de 860,24 lei în anul 2010 (mai mult cu 1,84 %).

Activitatea de avizare – autorizare a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor a reprezentat, ca şi în anii precedenţi, o prioritate a Inspecţiei judeţene de prevenire, datorită vizibilităţii în exterior (cu implicaţii directe asupra imaginii instituţiei) precum şi a implicaţiilor posibile din punct de vedere administrativ şi economic.

În anul 2011 au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal un număr de 632 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi altor acte de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

De asemenea, au fost soluţionate prin răspuns scris 34 de cereri de informaţii cu privire la avizarea / autorizarea pentru securitate la incendiu, adresate de persoane juridice (administraţia locală, instituţii sau operatori economici).

La sfârşitul anului 2011 cele 114 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt încadrate cu un număr total de 2.548 persoane, din care 213 angajaţi şi 2.335 voluntari.

Având în vedere prevederile art. 12 alin (3) din O.M.A.I. 718/2005, rezultă la nivelul întregului judeţ un deficit de 47 şefi servicii (41.22%) şi 49 de şoferi (42,98%).

Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Suceava sunt dotate cu 64 autospeciale de stingere funcţionale şi 155 motopompe pentru stins incendii.

În cursul anului 2011, din cele 443 intervenţii la incendii, serviciile voluntare organizate la nivelul localităţilor au participat în 166 intervenţii în cooperare cu forţele inspectoratului (37,47 %) iar în 9 cazuri acestea au reuşit să localizeze şi să stingă singure incendiile (un procent de 2,03 %).

La sfârşitul anului 2011 în zona de competenţă a inspectoratului sunt constituite un număr total de 18 servicii private. Acestea au fost verificate pe timpul controalelor la operatorii economici care le-au constituit şi, individual, la un serviciu constituit ca şi societate comercială.

În judeţul Suceava sunt identificati şi monitorizaţi opt operatori economici care sunt clasificaţi SEVESO – un operator economic, încadrat la risc major de producere a accidentelor tehnologice în care sunt implicate substanţe periculoase, cu activitate de depozitare, îmbuteliere şi comercializare a gazului petrolier lichefiat, şi şapte operatori economici, încadraţi la risc minor de producere a accidentelor tehnologice în care sunt implicate substanţe periculoase.

În urma inspecţiilor executate pe amplasamentele operatorilor SEVESO, în anul 2011 s-au constatat 83 nereguli, din care 30 au fost soluţionate pe timpul controalelor, şi s-au aplicat un număr de 23 sancţiuni contravenţionale – 20 avertismente şi 3 amenzi în cuantum de 20.000 RON.

Alarmarea populaţiei judeţului Suceava despre pericolul atacului din aer sau al producerii unor dezastre se realizează cu 129 sirene electrice şi 5 grupuri de sirene electronice.

Menţionăm că la nivelul municipiilor şi oraşelor, zona de acoperire, din punct de vedere al audibilităţii, este de aproximativ 60 %, în schimb la nivelul localităţilor rurale procentul este doar de 31%.

Din totalul de 98 de comune, 31 nu au în dotare sirene electrice/electronice de alarmare publică.

În anul 2011, conform planului anual al activităţilor preventive, s-au executat 22 exerciţii de alarmare publică la nivelul localităţilor.

În anul 2011 au fost controlate adăposturile de protecţie civilă de la administraţia publică locală şi punctele de comandă ale acestora. În judeţul Suceava există un număr de 8 puncte de comandă şi sunt realizate un număr de 73 de adăposturi de protecţie civilă special amenajate (51 aparţinând de fondul public şi 22 de fondul privat). Menţionăm că la data actuală, prin fondul de adăpostire existent se asigură adăpostire doar pentru un procent de 1,38 % din populaţia judeţului.

Pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în domeniul situaţiilor de urgenţă a fost organizată şi s-a desfăşurat conform Protocolului nr. 250/13527 încheiat în anul 2007 între Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, iar la nivel local, Protocolul nr. 879519/12695 din 2007. La activităţile de instruire au participat un număr de 3.865 cadre didactice, 771 personal auxiliar/nedidactic, 46.633 preşcolari şi elevi. S-au executat un număr de 154 exerciţii de evacuare la unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Suceava.

Activitatea operativă

Centrul Operaţional Judeţean a acţionat permanent pentru monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică operaţională la nivel judeţean a situaţiilor de urgenţă.

Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de răspuns, în decursul anului 2011 s-au planificat 288 de exerciţii tactice cu trupe în teren, dar s-au desfăşurat doar 96, restricţionarea făcându-se în baza ordinului IGSU nr. 70765 din 03.09.2011, privind economiile de carburanţi.

Pe parcursul anului 2011 structurile subordonate Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Suceava au fost solicitate la 3.904 situaţii de urgenţă, în medie 10,7 pe zi, numărul acestora crescând cu 67,70%, comparativ cu anul 2010, în special ca urmare a creşterii solicitărilor de răspuns pentru intervenţiile S.M.U.R.D.

Pe tipuri, urgenţele se prezintă astfel: 2.411 solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare – 61,76%, 793 incendii şi arderi necontrolate (350 de arderi necontrolate) – 20,32%, 181 acţiuni pentru protecţia comunităţilor – 4,64%, 55 asistenţă persoane – 1,40%, 367 alte situaţii de urgenţă – 9,40% şi 97 alte intervenţii 2,48%.

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 15 minute iar timpul mediu de intervenţie a fost de 1 oră şi 54 de minute.

Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, constituite în cadrul a 3 subunităţi a I.S.U. Suceava, au intervenit, în medie la 6,6 cazuri pe zi, fiind asistaţi 2.281 adulţi şi 182 copii. Din cei 2.473 asistaţi, a fost acordat ajutor medical de urgenţă unui număr de 2.221 persoane, din care 166 copii. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010, a crescut atât numărul cazurilor de urgenţă la care au participat S.M.U.R.D. (cu 277,31%), cât şi numărul persoanelor asistate (cu 264%).

Timpul mediu de răspuns al S.M.U.R.D. a fost de 10 minute, iar timpul mediu de intervenţie de 14 minute.

Comparativ cu anul 2010, numărul intervenţiilor la accidente de circulaţie a crescut cu 5,06% în urma accidentelor au fost asistate 224 persoane, din care 25 copii.

În ceea ce priveşte tipul acţiunilor, 91% o reprezintă ajutoarele medicale de urgenţă, 7,97% intervenţii la accidente de circulaţie şi 1,03% asistenţă persoane.

Ca unele dintre cele mai frecvente riscuri, incendiile şi arderile necontrolate, în medie 2,17 pe zi, s-au manifestat în procent de 81,67% la locuinţe, anexe şi mijloace de transport, 5,76% în industrie, 2,88% la transport şi depozitare, 1,57% la hoteluri şi restaurante, 1,05% la administraţia publică, 0,79% în silvicultură, 1,31% la energie electrică şi termică, gaze şi apă, 1,57% la comerţ şi 3,40% la alte activităţi.

Evenimentele au fost provocate în principal de utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice defecte sau improvizate – 36,39%, fumat fară respectarea normelor -10,21%, foc deschis – 6,28%, coşuri de fum defecte sau necurăţate – 17,54%, acţiuni intenţionate – 4,71%, mijloace de încălzire defecte/improvizate sau nesupravegheate – 7,33%, jocul copiilor cu focul – 2,36%, cenuşă, jar, scântei de la sistemele de încălzit – 6,54%, trăsnet şi alte fenomene naturale – 2,36% şi alte împrejurări – 6,28% .

Faţă de anul 2010 se constată o scădere a numărului incendiilor generate de acţiuni intenţionate cu 4%. În anul 2011 se constată o creştere a numărului de incendii la gospodăriile populaţiei – 312 faţă de 308 în 2010, numărul lor fiind însă destul de ridicat.

În judeţul Suceava, rata incendiilor a fost de 52,47 la suta de mii de locuitori, respective 46,66 la mia de kilometri pătraţi.

Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor şi arderilor necontrolate produse un număr de 11 persoane au decedat, iar alte 24 au suferit diferite traume. De remarcat că 90,9% din totalul deceselor s-au înregistrat în incendiile produse la locuinţe individuale. Raportat la anul 2010, numărul persoanelor decedate a rămas acelaşi, dar a crescut cu 20% numărul persoanelor rănite.

Din totalul celor 181 acţiuni pentru protecţia comunităţilor, 50 au fost măsuri de protecţie împotriva incendiilor la accidentele de circulaţie, 28 salvări de animal, 48 îndepărtare elemente de construcţie cu pericol de prăbuşire, 12 îndepărtări ţurţuri de gheaţă şi 43 defrişări de arbori.

Din cele 519 intervenţii la alte situaţii de urgenţă, alte evenimente, 77 au fost inundaţii, 15 fenomene meteorologice periculoase, 67 evenimente publice de amploare, 58 misiuni pirotehnice, un transport de dinamită, 127 monitorizări, un avarierea gravă a sistemelor de gospodărire comunală, o deblocare albie râu, zece căutare cadavru, 16 recuperare cadavru, 29 decolmatări/evacuări de apă, opt transport persoană supraponderală la autosanitară, 55 asistenţă de persoane, 20 protecţia mediului, patru salvări de persoane, patru deblocare uşă, șapte degajare autovehicol, zece măsuri PSI, trei îndepărtare animale sau insecte periculoase, trei transport de apă, trei zăpoare de gheaţă.

În anul 2011 grupa pirotehnică a Inspectoratului a executat 70 de misiuni, 54 de asanare a muniţiei rămase neexplodată din timpul războaielor, trei misiuni de distrugere a muniţiei asanate, șase operaţiuni de distrugere a unor materiale pirotehnice puse la dispoziţie de alte structuri MAI, trei misiuni de asistenţă tehnică de specialitate şi patru misiuni de transport special (materiale explozive, cartuşe, petarde).

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 140 persoane (117 adulţi şi 23 copii) şi protejate bunuri în valoare de peste 186 milioane lei. De asemeni, au fost salvate 208 animale.

Pe întreg parcursul anului 2011, serviciile de urgenţă profesioniste au cooperat eficient cu toate celelalte structuri cu atribuţii în domeniu din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţe – servicii publice deconcentrate şi descentralizate, agenţii, direcţii teritoriale, jandarmeria, poliţia, poliţia de frontieră, aviaţia, SAJ, UPU, unităţi ale MAPN., STS, SRI, SPP, inclusiv cu organizaţii neguvernamentale.

În perioada supusă analizei, Secretariatul Tehnic Permanent a asigurat desfăşurarea a 7 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, informările privind modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Judeţean fiind întocmite şi transmise în timp util instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu.

Activitatea grupurilor suport

Activitatea structurilor din domeniul logistic a urmărit, ca principal obiectiv, realizarea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea asigurării suportului material necesar desfăşurării la parametrii de performanţă a misiunilor specifice serviciilor profesioniste de urgenţă, urmărindu-se gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic pe timp de pace şi în situaţii de urgenţă, realizarea unei corelaţii optime între actul de decizie şi modalitatea de finalizare a acestuia.

În prezent gradul de dotare al inspectoratului cu tehnică de intervenţie, autovehicule de transport şi utilaje este de 46,35% (adică 146 autovehicule şi utilaje dintr-un necesar de 315).

Vechimea întregului parc auto al inspectoratului se prezintă astfel:

 • sub 5 ani – 20%;.
 • între 5 şi 10 ani – 29%;.
 • peste 10 ani – 51%.

Principala acţiune de dotare s-a finalizat prin încheierea unui contract de furnizare prin accesarea fondurilor europene, în cadrul POR 2007-2013 prin Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară Euronest, cu cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Suceava.

În cadrul proiectului pentru ISU Bucovina Suceava s-au achiziţionat:

 • șase autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie;
 • autospecială pentru descarcerări grele;
 • autospecială de cercetare nucleară, biologică, chimică şi radiologică cu remorcă;
 • autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Tot prin comodat de la Ministerul Sănătăţii în luna decembrie 2011 la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina Suceava a fost dotat cu o ambulanţă tip B pentru SMURD.

În anul 2011, bugetul alocat de Consiliul Judeţean Suceava unităţii noastre a fost de 270.000 lei, din care pentru bunuri şi servicii 175.000 lei, iar pentru investiţii 95.000 lei.

Pe linia activităţii de secretariat au fost luate în evidenţă 473 petiţii, cereri şi sesizări care s-au rezolvat în termenul prevăzut de lege.

Activitatea Compartimentului Informare şi Relaţii Publice se desfăşoară în baza prevederilor Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Instrucţiunilor MAI nr. 171/2001, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţie, educaţie şi sport în MAI.

Unul dintre principalele obiective ale Planului de Informare şi Relaţii Publice al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava, ca în fiecare an, a fost acela de a consolida încrederea populaţiei sucevene în competenţa şi profesionalismul cu care angajaţii inspectoratului îşi execută misiunile. Acest lucru s-a realizat prin operativitatea transmiterii, nepărtinitor şi obiectiv, către instituţiile mass-media, a informaţiilor în cazul producerii unor evenimente deosebite privind situaţiile de urgenţă.

În anul 2011, până în acest moment, Inspectoratul a înregistrat la nivelul presei locale un număr de 1.404 trimiteri, astfel:

 • 657 articole în presă scrisă;
 • 466 relatări, intervenţii şi emisiuni radio;
 • 387 relatări, intervenţii şi emisiuni pe posturile TV.

I.S.U. Suceava deţine un important capital de imagine pozitivă şi un indice crescut de încredere a populaţiei, datorită caracterului social al activităţii instituţiei şi a prezentării în permanenţă în presă a activităţii pompierilor.

S-a asigurat continuitatea apariţiei revistei inspectoratului Pompierii Bucovina Suceava, ajunsă la al XIV-lea an de publicare – nr. 53-54, publicaţie ce contribuie la creşterea prestigiului unităţii, la educarea populaţiei privind situaţiile de urgenţă, fiind totodată şi un mijloc în organizarea şi desfăşurare a activităţilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi a altor dezastre.

Site-ul de internet al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava, pompierisv.ro, este actualizat în permanenţă cu buletine informative, comunicate de presă, materiale de informare preventivă, imagini şi filme de la intervenţii.

Activitatea de relaţii internaţionale: Inspectoratul are o relaţie de cooperare cu Departamentul pentru incendii şi salvări din Seine-et-Marne, Paris, Franţa. În acest sens au fost făcute vizite reciproce repetate în decursul timpului, concretizate în schimburi de experienţă, de programe de pregătire, donaţii în tehnică de intervenţie din partea pompierilor francezi. Astfel, în cursul lunii ianuarie 2012, o delegaţie de pompieri suceveni se va deplasa în Franţa pentru a urma un curs de formatori în domeniul stingerii şi salvării din diferite medii. Aceasta constituie, de asemenea, un element de noutate la nivel naţional, iar experienţa dobândită va duce la eficientizarea procesului de pregătire a personalului operativ din cadrul inspectoratului.

În cadrul statului de organizare al unităţii există încadrat un preot-militar, care desfăşoară alături de psiholog activitate educativă şi decompresivă pentru personalul inspectoratului. În acest sens, pe terenul unităţii este în construcţie o biserică militară, finanţată benevol de cadre de poliţie şi pompieri printr-o asociaţie non-profit.

În cursul anului 2011 inspectoratul a fost controlat de IGSU – Direcţia Management Logistic şi de Birourile de Audit Intern de la Constanţa şi Iaşi. În urma acestor controale nu s-au constatat probleme deosebite, aprecierea unanimă fiind că activitatea inspectoratului a fost bună.

Concluzii

Cu toate greutăţile întâmpinate în cursul anului 2011, activitatea s-a desfăşurat în condiţii bune, misiunile operative având prioritate zero, personalul inspectoratului acţionând permanent pentru îndeplinirea la nivel superior a obiectivelor stabilite unităţii.

Rezultatele obţinute în domeniile prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă nu ar fi fost posibile dacă eforturile inspectoratului, sub conducerea IGSU, nu ar fi fost sprijinite printr-o colaborare deosebită cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, cu membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – în mod deosebit cu Poliţia, Jandarmeria, SAJ, UPU, STS, Direcţia Silvică, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Administratorii de drumuri), cu autorităţile locale de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor şi, nu în ultimul rând, cu mass-media, care a contribuit la educarea preventivă a cetăţenilor judeţului privind securitatea la incendii şi a modului de intervenţie în cazuri specifice situaţiilor de urgenţă.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.