Orașul SUCEAVA

Respectă!

Implică-te! Suceava în imagini

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (USV)

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (USV) este una dintre cele mai dinamice universităţi din Europa de Est oferind o educaţie universitară şi post-universitară atractivă şi de calitate.

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de o sută de programe de studii la licenţă, masterat, doctorat şi nivel post-doctoral pe diverse domenii: socio–umane tehnice, economice, ştiinţe ale naturii. Diversitatea instituţională reprezintă un atribut solid care oferă capacitatea de a răspunde unor cereri diverse impuse de o societate în continuă schimbare. Această diversitate acoperă domeniul de studiu, nivelul de studiu, precum şi competenţele dezvoltate prin programele de studii.

Platforma transnaţională a Universității Ștefan cel Mare Suceava (USV) are drept obiectiv descoperirea, conservarea şi difuzarea cunoştinţelor promovând în acelaşi timp principiile fundamentale europene, cum ar fi unitatea prin diversitate, într-o zonă în care credibilitatea şi identitatea Uniunii Europene trebuie să fie consolidate şi extinse.

Situată în frumosul ţinut multicultural al județului Suceava, USV este înconjurată de cea mai mare densitate de monumente UNESCO din această parte a Europei. Monumentele de artă, viaţa spirituală intensă şi bogatele tradiţii folclorice oferă studenţilor oportunităţi pentru activităţi extra-curriculare.

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (USV) se remarcă şi prin capacitatea de a susţine dezvoltarea regională atât la nivel naţional, în cadrul euro-regiunii Nord-Est, precum şi la nivel transnaţional, prin parteneriatele cu Ucraina şi Republica Moldova.

Ca instituţie de învăţământ superior românesc, situată la confluenţa unor importante culturi şi civilizaţii europene, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava este chemată să conserve şi să favorizeze diversitatea culturală, să consolideze legăturile cu românii de dincolo de graniţă printr-o deschidere internaţională ce vizează atât încheierea de acorduri bilaterale şi parteneriate cu universităţi din Uniunea Europeană, cât şi dezvoltarea unor colaborări puternice cu universităţi din Centrul şi Estul Europei.

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava este:

 • un spaţiu al învăţării, predării şi altor procese cu efecte cognitive;
 • un areal al producţiei ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive;
 • un spaţiu în care se configurează şi se redefinesc fundamentele viitorului statut al absolventului;
 • un pilon de referinţă al abordării de tip integrativ: triunghiul universitate, administraţie publică şi comunitatea formată din actorii economici şi sociali.

Misiune şi obiective

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava (USV), prin cele trei funcţii fundamentale (cercetare, predare/învăţare şi servicii pentru comunitate desfăşurate în condiţii de autonomie instituţională şi de libertate academică), contribuie în mod activ şi explicit la procesele de inovare şi dezvoltare socială.

În acest context, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava îşi asumă misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică având ca principale obiective:

 • formarea specialiştilor cu pregătire superioară în domeniile de studiu prevăzute de documentele oficiale naţionale şi europene;
 • modelarea armonioasă a personalităţii studenţilor, punându-le în valoare creativitatea şi favorizând deplina lor dezvoltare;
 • dezvoltarea continuă a cercetării ştiinţifice, la nivelul standardelor internaţionale contemporane, urmărindu-se afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice, prin participarea acestora la activităţile comunităţii internaţionale şi la cooperarea interuniversitară;
 • ameliorarea permanentă a activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică pentru integrarea cu succes, din punct de vedere structural, calitativ şi economic, în sistemul european de învăţământ superior, încât să devină o universitate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

Pentru îndeplinirea misiunii şi pentru atingerea obiectivelor sale fundamentale, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava îşi propune realizarea următoarelor activităţi prioritare:

 • organizarea predării şi însuşirii cunoştinţelor profesional-ştiinţifice, în vederea formării de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, artă, activităţi sociale, activităţi economice, precum şi a perfecţionării continue a absolvenţilor în spiritul progresului, cunoaşterii şi al educaţiei permanente;
 • organizarea unei cercetări ştiinţifice competitive, prin dezvoltarea de noi direcţii de cercetare astfel încât să exercite, în mod specific, funcţia de diseminare a rezultatelor creaţiei specifice;
  asigurarea, lărgirea şi dezvoltarea bazei materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea tuturor acestor activităţi;
 • promovarea relaţiilor de cooperare internaţională şi integrarea în sistemul european de învăţământ din punct de vedere structural, calitativ şi al eficienţei economice;
 • stabilirea de relaţii specifice cu autorităţile publice şi cu mediul său extern;
 • participarea responsabilă la realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes;
 • redefinirea echilibrelor dintre componentele de cercetare şi cele didactice ale posturilor ocupate de membrii comunităţii academice;
 • promovarea diversităţii şi flexibilităţii la nivelul recrutării personalului.

Structură şi baza materială

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava îşi susţine activităţile de realizare a obiectivelor fixate printr-o structură instituţională, administrativă şi managerială corespunzătoare.

Consolidată an de an, USV are astăzi în structura sa nouă facultăţi (Educaţie Fizică şi Sport / Inginerie Alimentară / Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor / Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management / Istorie şi Geografie / Litere şi Ştiinţe ale Comunicării / Silvicultură / Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică / Ştiinţe ale Educaţiei) și nouă departamente (Pregătirea Personalului Didactic / Educaţie Continuă şi Învăţământ la Distanţă / Asigurarea Calităţii / Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare / Comunicaţii şi Tehnologii ale Informaţiei / Comunicare şi Relaţii Publice / Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră / Managementul Programelor / Administrativ)

Universitatea dispune de o administraţie eficace şi riguroasă în privinţa numărului, organizării şi calificării personalului precum şi de structuri instituţionale de asigurare a calităţii educaţiei. Departamentul pentru Asigurarea Calităţii (DAC) şi Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) propun, colectează şi utilizează informaţii despre starea calităţii din universitate. Prin comparaţia indicatori de calitate ai universităţilor din ţară şi din străinătate se formulează, în mod diferenţiat, noi şi actuale repere calitative. Strategia în domeniul calităţii, regulamentele şi procedurile sunt avizate de CEAC şi apoi supuse dezbaterii publice, urmate de aprobarea în Senatul universităţii.

Campusul Numărul 1 al Universității Ștefan cel Mare Suceava pune la dispoziţia studenţilor 18 corpuri de clădiri cu o suprafaţă totală de aproximativ 56.000 de metri pătrați, din care utilă pentru învăţământ 27.300 metri pătrați. Mai bine de jumătate din această suprafaţă este destinată celor 140 laboratoare cu o capacitate totală de 2.100 locuri, iar un sfert, celor 41 săli de curs şi seminar cu o capacitate totală de 2.900 locuri. Suprafaţa totală desfăşurată a clădirilor de învăţământ este de 40.242 metri pătrați.

Toate spaţiile de învăţământ din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava beneficiază de conexiune la Internet. Accesul la Internet în USV a demarat în 1996 prin serviciul dial-up cu sprijinul fundaţiei Soros şi ulterior al RoEduNet. În 2008 reţeaua de date cuprindea peste 1.300 de calculatoare conectate, 18 servere, conectate la reţeaua Internet, 60 Mbps. Prin eforturi proprii, în special din fondurile atrase prin programe de cercetare sau prin diferite programe cu finanţare externă, actualmente, sălile de învăţământ şi cercetare sunt dotate cu tehnică de calcul performantă şi aparate de laborator pentru susţinerea cercetării de performanţă.

Universitatea dispune de bibliotecă proprie dotată cu șase săli de lectură cu acces la raft având o suprafaţă de 819 metri pătrați, 429 locuri şi un fond de carte de peste 275.000 de volume, corespunzător programelor de studiu din planurile de învăţământ. Biblioteca dispune de publicaţii periodice (219 abonamente permanente naţionale şi 68 internaţionale), teze de doctorat, descrieri de brevete de invenţie, colecţie de STAS-uri, microformate, documente cartografice, audiovizuale, electronice şi alte categorii de documente.

Universitatea are o tipografie care asigură multiplicarea îndrumarelor de laborator, a cursurilor şi a altor materiale didactice necesare procesului de învăţământ superior, precum şi o editură proprie recunoscută CNCSIS. Dotarea tehnică a tipografiei corespunde cerinţelor de editare a unor lucrări de calitate în tiraj suficient.

Complexul de nataţie şi kinetoterapie al Universității Ștefan cel Mare Suceava situat în Campusul Numărul 1 se desfăşoară pe o structură demisol, parter și un etaj, având 2.900 de metri pătrați, suprafaţă care cuprinde bazin de înot, vestiare, anexe (staţie tratare apă, centrală termică şi ventilaţie), săli de pregătire fizică, cabinete didactice și cabinete de kinetoterapie.

Printre realizările ultimilor ani în privinţa îmbunătăţirii şi extinderii campusului universitar I, pot fi amintite următoarele:

 • restaurantul universitar, extins cu 250 de metri pătrați şi modernizat în perioada august 2006 – februarie 2007 şi care asigură frecvent servicii de masă pentru 1.200 – 1.400 persoane pe zi;
 • Auditoriumul Joseph Schmidt inaugurat în 2007, în suprafaţă de 267,3 de metri pătrați dispune de 240 de locuri şi este destinat manifestărilor culturale;
 • terenul de sport cu pistă de alergare în suprafaţă de 2.400 de metri pătrați acoperit cu balon presostatic amenajat pentru jocuri sportive;
 • Corpul E cu o suprafaţă de 9.850 de metri pătrați inaugurat în 2008 şi destinat activităţilor didactice cât şi ca sediu pentru biblioteca universitară;
 • investiţia a trei milioane de lei în reabilitarea Cabanei Şipoţel care se întinde pe o suprafaţă desfăşurată de 928 metri pătraţi şi are destinaţie multiplă: camere de cazare, sală de cursuri de 30 locuri, birouri, bucătărie, sală de mese, spălătorie;
 • aula, clubul studenţesc şi corpul de legătură, inaugurate în 2009;
 • observatorul astronomic.

Universitatea a avut permanent în vedere asigurarea unor condiţii optime de viaţă pentru studenţi, dar şi organizarea unor activităţi culturale şi sportive pentru ca aceştia să-şi petreacă în mod util şi plăcut timpul liber. Cazarea studenţilor şi a cadrelor didactice se poate face în cămine care beneficiază de o capacitate maximă de 1050 de locuri distribuite în patru cămine studenţeşti.

Eforturile Universităţii Ştefan cel Mare Suceava de a crea studenţilor săi condiţii materiale care să le permită obţinerea de performanţe academice superioare s-au concretizat în anul 2007 în trecerea în patrimoniul USV, prin hotărâre de guvern, a unei suprafeţe de 30 de hectare în zona localităţii Moara. Acest amplasament va fi utilizat de universitate pentru construirea Campusului Numărul 2 în care sunt prevăzute construcţia următoarelor obiective: casă de cultură, sală polivalentă, bazin de înot olimpic, spaţii de învăţământ pentru facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Silvicultură, Medicină şi Arte, terenuri de sport, lac nautic, parc dendrologic, grădină botanică, complex de sere, centru de cercetare în nanotehnologii, centru de excelenţă în biotehnologii, centru de restaurare şi muzeu universitar, bibliotecă universitară, cinci cămine studenţeşti cu o capacitate totală de 1.500 de locuri şi un restaurant studenţesc.

Imagini

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (USV)

Contact